Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

Kto może zostać strażakiem OSP ?

Kto może zostać strażakiem OSP ?

 

 

 

Członkami OSP mogą być:

 

- osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

 

- małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,

 

- osoby prawne.

 

 

 

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

 

 

Podział członków OSP:

 

- czynnych,

 

- młodzieżowych drużyn pożarniczych,

 

- wspierających,

 

- honorowych.

 

 

 

Członkiem czynnym

może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

 

 

 

Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej

może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

 

 

 

Członkiem wspierającym

może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 

- uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

 

- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

 

 

Członkiem honorowym

może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.

 

 

 

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 

- wybierać i być wybierani do władz OSP,

 

- uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

 

- wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

 

- używać munduru i odznak,

 

- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

 

 

 

 

Do obowiązków członka czynnego należy:

 

- aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

 

- przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

 

- podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

 

- dbać o mienie OSP,

 

- regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 

 

Członkostwo ustaje wskutek:

 

- dobrowolnego wystąpienia z OSP,

 

- wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,

 

- skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej  1 roku,

 

- likwidacji OSP,

 

- śmierci,

 

- likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

Podkategorie

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.